Multimedia Art Productions


JOHAN GOTTLIEB NICOLAI


In 1792 werd Johann Gottlieb Nicolai aangesteld tot commissionair van de Amsterdamse pianobouwers Meincke en Pieter Meijer.
De organist en componist Johann Gottlieb Nicolai werd in 1744 in het Duitse Münster geboren, maar woonde het grootste deel van zijn leven in Zwolle. Vanaf 1775 tot aan zijn overlijden in 1801 was hij stadsorganist van Zwolle van de Grote of Michaëlskerk. De dubbeluitgave van zijn A.B.C. pour le clavecin ou forte piano (een methode) en de 24 Sonates pour le clavecin sur les 24 tons de la musique (een bundel met 24 sonates en 22 preludes in 24 toonsoorten) verscheen vermoedelijk in 1790.

NICCOLAI

De Gebroeders M. en P. MEYER, alom bekende Forte Piano Maakers, woonende te Amsterdam, laten hier mede aan alle Liefhebbers van hunne Forte Piano’s bekend maken, dat zy J.G. NICOLAI, Organist alhier te Zwolle, verzogt hebben, hun Commissionair van hunne Forte Piano’s voor alom hier in de Provincie Overyssel te willen zyn: Indien nu in ‘t vervolg iemand verkiezen mogt een Stuk te koopen, wordt dezelve hier mede verzogt, zig direct aan gemelden J.G. NICOLAI te addresseeren, zonder dat hij nodig heeft zig deswegens by hun te Amsterdam te melden, doordien niemand dezelve aldaar in ’t minste goedkooper zal kunnen hebben dan by meergemelden alhier in Zwolle. Tegenwoordig zyn te bekomen: een à f 300: een à f 260: en een à f 210 zonder Lessenaar. Indien’er zig Liefhebbers mogten vinden van Stukken tot meerderen of minderen prys, zo moeten dezelve extra besteld worden. Behalven de bovengemelde drie soorten van Stukken zyn ‘er zonder extra bestelde, nooit geene klaar. Uit naam van hun zal de meergemelde Commissionair wel voor hunne stukken willen repondeeren: indien’er dus iets aan komen zoude, dat aan onvolmaaktheid toe te schryven was, die addresseere zig direct door den van hun verzogten Commissionair aan hun: zy zullen den bezitter van het Instrument zoeken te vrede te stellen, dit hebben zy by hun verblyf alhier willen bekend maaken. Zwolle den 21 Juny 1792.

MEINCKA en P. MEYER.


Meijer:Nicolai

Uit de bij de dood van Nicolai opgemaakte boedelinventaris weten we dat Nicolai ook een exemplaar van Haydn's 'Schöpfung' bezat. La Reine Hortense zingt van Haydn 'Schöpfung'- Nun beut die Flur

Nicolai
P&M logo
Scherm­afbeelding 2024-04-24 om 15.52.42

De Zangeres BROUWER, zal de eer hebben, op Donderdag den 19 May 1796, in de Concert-zaal alhier nog een CONCERT te geven, waarin zy verscheiden Arias en een Hollandsche van den Organist NICOLAI zingen zal. Tot Slot zal er een Musicale Sledevaard geexecuteerd worden, zynde eene Simphonie die met Slede Schellen geaccompagneerd word. De Entrés Billets zyn te bekomen by den Organist HECK, op ’t groote Kerkhof, en aan de Concert Zaal 1 gulden ieder Persoon.

HARMONY


J.N. NICOLAI zal op woensdag den 1 april (1801), des avonds om 6 uuren, in de Nieuwe Concert Zaal een Publiek concert geven, waarin verscheiden der nieuwste Aria's en Duo’s zullen geëxecuteerd worden: waar by nog een geheel nieuw door hem zelven uitgevonden INSTRUMENT, de HARMONIE genoemd, zal gehoord, en geduurende de tusschenpozing, gezien mogen worden. Dit nieuw instrument bestaat in de form van een Staartstuk, met Fiool Snaaren betrokken, en waaraan van onderen een Rad is aangebragt, welke een Strykstok van 6 en een half El lang onder de Snaaren leidt en een binnenwerk met de Clauwieren vereenigd zynde de Snaaren op de Strykstok trekt, en de Toonen voortbrengt.
Ieder Persoon betaald 1 gl. 10 Stuiv. — Zonder Billet wordt niemand gepermitteerd te komen.
De Billetten worden onder aan de Deur afgegeven, en om redenen wordt vriendelyk verzogt van de aan de Trap staande persoon weer een contra Billet aan te neemen, en zulks boven aan de Deur weder aftegeven.
De Billetten zyn op het Stads Wynhuis of in de Concert Zaal te bekomen.

J.G. NICOLAIJG Nicolai

Scherm­afbeelding 2024-04-03 om 21.45.53

wijlen godlieb


Alle de geenen welke iets te pretenderen hebben of verschuldigd zyn aan den boedel van Wylen JOHAN GODLIEB NICOLAI, in leven Organist en Stads Musicus te Zwolle, worden verzogt daar van ten spoedigsten immer voor den 1 September aanstaande, schriftelyk opgaaf te doen aan de Ondergetekende woonagtig in de Sassenstraat aldaar, zullende na dien tyd geene pretensien meer worden aangenoomen,

ambt Nicolai

Alzo door het overlyden van J.G. NICOLAI Organist van de Groote of Michaëll Kerk en Stadsmusicus alhier, dat ampt is komen te vaceeren; Zo adverteerd de MUNICIPALITET der STAD ZWOLLE, hier mede, dat die geene welke tot dat ampt, op een Jaarlyks Tractement van 450 guldens, genegentheid mogte hebben en daartoe de vereischte bekwaamheid bezitten, zig ten dien einde, met bewyzen van hunne capaciteit en goed gedrag ter Secretarie dezer Stad zullen kunnen en moeten addresseeren, voor of uiterlyk op den 1sten October aanstaande als wanneer in persoon zullen moeten compareeren om proeven van hunne kundigheid te geven.
Actum Zwolle den 11 July 1801.

Ter Ordonnantie,
G. TUINIER,
Secretaris

ABC

De Boekverkopers TYL en ZOON, door aankoop eigenaren geworden zynde van alle Exemplaren, ,, die nog overig waren, van het zeer beroemd A.B. BOEK VOOR HET CLAVIER van wylen J.G. NICOLAI in leven Stads Musicus en Organist te Zwolle, (als mede van alle de kopere Platen waarop dat werk gedrukt is) adverteeren dat het getal van Exempl. Waar van zy nu bezitten zyn slegts 35 is, —— dat hoe wel de waarde van dit werk nu door het overlyden van den kundigen NICOLAI gewis veel groter is geworden, bieden zy egter, (om het meer verkrygbaar te maken) dit klein getal Exempl. aan voor 6 gulden in plaats van 9 gulden ieder Exempl. (contant geld) egter niet langer dan tot Ultimo December dezes jaars, indien dezelve, buiten verwagting zo lang strekken.”


Oratorium 2


Zwolsche Courant No.58, 22 July 1801

Er zal binnen Zwolle op Maandag den 27 July 1801 op het Stads Wynhuis door de Vendumeester H. HELLENDOORN verkogt worden: eenige extra beste VIOLEN, CIETERS, FORTE PIANO’S en superber extra MUSIECK, waar onder Oratorium van de Schepping van Haiden, als meede eenige voorname Musieck A.B.C. Boeken en de Drukplaaten tot voorschreven A.B.C. Boeken, GOUDEN ORLOGIES, FYNE RINGEN, ZILVER, KLEDEREN en het geens verder tot een fraaye Verkopinge behoort, het welk Zaturdag den 27 July aanstaande des nademiddags van 2 tot 4 uren zal kunnen gezien worden, alle nagelaten door JOHAN GODLIEB NICOLAI, in leven Organist en Musicus te Zwolle.